top of page
Homepage

ผู้นำในด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

Abot Us

ผู้นำด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด (ไออีเอ็ม) ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ เราเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการให้กับองค์กรของท่านทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ทั่วทวีปเอเชียและภาคตะวันออกกลาง 

ไออีเอ็ม ประกอบด้วยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เขตสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำประเทศไทย

และมีสำนักงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กัมพูและเวียดนามเพื่อให้บริการตรงตามความต้องการของท่านในพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

Our Service

บริการของเรา

การบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน

ไออีเอ็ม เรามุ่งมั่นใน ทุ่มเท เพื่อสร้างคุณค่าและการบริการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน ตามแนวทางที่ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เหมืองแร่

การขอรับใบอนุญาตเทคโนโลยีสายเคเบิ้ลใต้น้ำ

การบริหารจัดการคุณภาพน้ำ

การตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและการออกใบอนุญาต

การบริการ ตรวจติดตาม และการรับรองคุณภาพภายในโรงงาน

การรับรองมาตรฐานฟาร์มกุ้งระดับสากลโลก


ไออีเอ็ม มุ่งมั่นในการบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา

IEM Global ผู้นำด้านการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยง ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ไออีเอ็ม จะช่วยให้องค์กรของท่านผ่านดำเนินการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพ และประเมินความเสี่ยงของโครงการพัฒนาเดิมที่มีอยู่ หรือโครงการที่วางแผนอยู่ใหม่อย่างตรงไปตรงมา

 

ซึ่งเราได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (ESIA)

การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (EHS) 

ไออีเอ็ม จะออกแบบและดำเนินการในการกำหนดเป้าหมาย นโยบาย และโปรแกรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ (EHS) ซึ่งจะนำทางการดำเนินงานของบริษัทของคุณให้มีประสิทธิผล โดยมีระบบการตรวจสอบ และรายงานที่เหมาะสม จะถูกนำเข้าไว้เช่นกัน

การประเมินความเสี่ยงและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน

EIA4.jpg

การประเมินและการฟื้นฟูสถานที่เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการปรับปรุงสถานที่ที่อาจมีปัญหาหรือปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อม การประเมินสถานที่มุ่งเน้นการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม เช่น การประเมินคุณภาพดิน การตรวจวัดความเป็นพิษของสารเคมี หรือการประเมินคุณภาพน้ำ หลังจากทำการประเมินแล้ว เราจะดำเนินการฟื้นฟูสถานที่โดยการตรวจสอบและกระทำที่จำเป็น เพื่อกำจัดหรือลดปริมาณสิ่งปนเปื้อนในสถานที่ การปรับปรุงสถานที่นี้อาจรวมถึงการทำความสะอาดที่เข้มข้นและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในสถานที่เพื่อให้สภาพแวดล้อมกลับคืนสู่สภาวะที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับการใช้งานต่อไป

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

ไออีเอ็ม ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน ดำเนินงาน และการดูแลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเน้นการสร้างสภาวะที่สมดุลในการใช้ประโยชน์ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ยาวนาน เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงและความยั่งยืนของการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่น ป่าไม้ น้ำ เนื้อที่เกษตรกรรม ทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรทางอุตสาหกรรม อีกทั้งยังรวมถึงการรักษาความสมดุลทางนิเวศในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมในระยะยาว


ไออีเอ็ม ได้มีส่วนร่วมในการวางแผนโปรแกรมหลายๆ โครงการ การพัฒนา การดำเนินงาน และการประเมินของโครงการ เพื่อการพัฒนามาตรฐานภูมิภาคสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และการประเมิน การศึกษาการวิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด

การรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ไออีเอ็ม จะช่วยประเมินและจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่องสุขภาพและความปลอดภัย (Emergency Response, Health and Safety) เป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นได้ในองค์กรหรือสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดการเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริการนี้มุ่งเน้นการวางแผนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสร้างแผนการจัดการฉุกเฉิน การสอนฝึกและการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงการวางระบบและขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับการตอบสนองทันทีในกรณีฉุกเฉิน

โดยเน้นการดูแลและรักษาสุขภาพของบุคลากรและประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การให้บริการการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน การตรวจสุขภาพพื้นฐานและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชน

บริการนี้มุ่งเน้นการศึกษาและการประเมินผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยการวิเคราะห์และประเมินผลทางสังคม เช่น ผลกระทบต่อรายได้และสภาพความยากจนของประชากรท้องถิ่น การเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ หรือผลกระทบทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้างงาน การพัฒนาอุตสาหกรรม หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการโครงการหรือนโยบายที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ บริการนี้มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การนำเอาเสียงของประชาชนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายหรือโครงการที่มีผลกระทบในสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่

เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ

Smart Energy.jpg

บริการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาใช้ในกลไกการผลิตพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและการจัดการพลังงาน รวมถึงการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อควบคุมและปรับปรุงการใช้พลังงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

เทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะ สามารถเป็นที่มาของการพัฒนาพลังงานที่เชื่อมต่อและควบคุมได้อย่างอัตโนมัติ โดยใช้ระบบเซ็นเซอร์ การควบคุมระบบอัจฉริยะ การจัดการโหลดและจ่ายไฟ และการใช้งานพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงาน โดยเฉพาะการบริการบำบัดน้ำด้วยเทคโนโลยีบำบัดน้ำด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อีเอ็มเอฟ 1000

What We do

ผลงานของเรา

เป้าหมายของ IEM คือการให้บริการแก่ท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS) ที่ท่านอาจพบเจอ

Abot Us

รู้จักเรา

เกี่ยวกับไออีเอ็ม

ไออีเอ็ม มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับองค์กรของท่าน โดยการใช้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมกับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ให้แก่แนวทางที่มีความสามารถในการลดต้นทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

1990

ปีที่ก่อตั้ง

1200

โครงการที่สำเร็จ

870

ลูกค้าของเรา

26

หุ้นส่วนของเรา

มากกว่า

มากกว่า

News

ข่าวสารล่าสุด

 
เทคโนโลยีบำบัดน้ำเสีย พลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง
การบำบัดทะเลสาบ บ่อน้ำ และอ่างเก็บน้ำ

ความเคลื่อนไหวต่างๆ ของไออีเอ็ม

ยังไม่มีโพสต์ที่เผยแพร่แล้วในภาษานี้
หลังจากที่โพสต์เผยแพร่แล้ว คุณจะเห็นข้อมูลที่นี่

EMF Technology เป็นเครื่องเทคโนโลยีบำบัดน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานในตัวเองบำบัดน้ำ โดยใช้สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากระตุ้นกระจายไปทั่วทั้งทะเลสาบ และเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซระหว่างอากาศและน้ำ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ(DO) ในทะเลสาบ สิ่งนี้ช่วยสร้างสภาวะออกซิเจนที่สมบูรณ์ในแหล่งน้ำและป้องกันสภาวะไร้ออกซิเจน ส่งผลให้แหล่งน้ำมีคุณภาพดีสำหรับกระบวนการทางชีวภาพและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

Contact Us
IEM logo.jpg

Health

Safety

Environmental

Social

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube
  • TikTok

บทความ

แผนที่เว็ปไซต์

ข้อตกลง และเงื่อนไข

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไออีเอ็ม

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

Stay Connected.

เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของเรา

สมัครสมาชิก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

สอบถามเพิ่มเติม หรืออัพเดทข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของไออีเอ็ม

เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด

ขอบพระคุณล่วงหน้า

bottom of page