top of page

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  Aquaculture Stewardship Council (ASC) จึงได้ส่งเสริมให้มีการบริโภคอาหารทะเลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน หากผู้ประกอบการฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลต้องการส่งออกสินค้าจากฟาร์มของตนไปยังสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการการันตีว่าอาหารทะเลเหล่านั้นมีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ฟาร์มควรมีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ ASC

IEM ASC.jpg

 Chanthaburi

Trat

Ratchaburi 

Chumphon

Suratthani 

Trang

Songkhla

Nakhon Si Thammarat

Satun

EU_edited.jpg

โดยผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเลที่ต้องการรับการรับรองมาตรฐาน ASC จะต้องดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงความหลากหลายทางชีวภาพ (B-EIA) และการประเมินผลกระทบทางสังคมแบบมีส่วนร่วม (P-SIA) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ASC ที่พัฒนาโดย Shrimp Aquaculture Dialogue (ShAD) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มการรับรองมาตรฐานและฉลากสากลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม (ISEAL) 

กระบวนการ B-EIA พยายามหาผลลัพธ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผู้ประเมินจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะได้รับการตรวจสอบ กระบวนการ B-EIA จะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการตีความที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับผลกระทบทางนิเวศวิทยาของการดำเนินกิจกรรมจากฟาร์ม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน และอาจมีการรื้อถอนในกรณีที่จำเป็น กระบวนการ B-EIA ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมาตรฐาน ASC Shrimp Standard และช่วยแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยคำนึงถึงสภาพภูมิทัศน์ ระบบนิเวศ และวิถีชีวิต ที่เฉพาะเจาะจงในท้องถิ่น

ในส่วนของการประเมินผลกระทบทางสังคม (P-SIA) ชุมชนในระยะทางไม่เกิน 3 กิโลเมตรจากฟาร์ม จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการของฟาร์ม ถึงแม้ว่าผลกระทบเชิงลบอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เสมอไป แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะต้องเปิดกว้าง ยุติธรรม และโปร่งใส ดังนั้นความต้องการของชุมชนเหล่านี้จึงต้องถูกประเมินอย่างระมัดระวังผ่านการเจรจาและการต่อรองกับชุมชน

จุดประสงค์หลัก คือ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมทางความหลากหลายทางชีวภาพที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกันมากขึ้น (International Association for Impact Assessment, www.iaia.org

ASC 1.jpg

IEM has been working with Shrimp farms in Thailand to improve their operations to achieve the ASC Shrimp Standard. This will allow them to export their product to both Europe and North America.

 

The ASC Shrimp Standard requires a pSIA and a B-EIA to be conducted as part of the checklist of compliances  for certification.

 

IEM works with our clients to evaluate their operations and to set up the data according to the audit checklist to assist them and prepare the shrimp farm for ASC Certification.

bottom of page