top of page

EIA Environmental Expert / ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Job Type

งานประจำบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยปี พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทบริการด้านกิจกรรมวิชาการ เพื่อให้คำแนะนำ วิจัย พัฒนา และที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประจำบริษัท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่ง: Environmental Expert / ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม


รายละเอียดการจ้างงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1.     สัญชาติไทย

2.     เพศ: ทุกเพศ

3.     อายุ(ปี):  28 ปีขึ้นไป

4.     เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท ผู้ชำนาญการ

5.     ระดับการศึกษา: วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, นิเวศวิทยา, อนามัยสิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาล หรือสาขาที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าเกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 ปี

6.     ผ่านการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.     มีผลงานที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน EIA โดยเฉพาะด้านคอนโด, เหมืองแร่ หรือด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ·  และด้านโรงไฟฟ้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

8.     มีใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา จาก สผ. (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

9.     มีทักษะเป็นเลิศในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ TOEIC 600 (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

10.  มีความเชี่ยวชาญในการเขียนภาษาไทย และทักษะการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

11.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เฉพาะโปรแกรม และทักษะย่อยในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และ ความสามารถทาง GIS เป็นอย่างดีเลิศ

12.  มีแรงจูงใจเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ มีทักษะและประสบการณ์ด้านการบริหาร (Project Management) การควบคุมวางแผนงานและการจัดระเบียบประสานงาน, นำทักษะการสื่อสารการจัดการความขัดแย้งเป็นอย่างดี Team Players และทักษะการนำเสนอ

13.  การติดต่อกับคนในแวดวงข้ามวัฒนธรรม ความผูกพันความภักดีความยืดหยุ่น และความซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร


ขอบข่ายและความรับผิดชอบ

1.     เริ่มติดตามและทบทวนโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA กับผู้บริหารระดับสูง และแปลศัพท์ภาษาเชิงเทคนิค

2.     การเขียนแก้ไขและทบทวนรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.     ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ และเผยแพร่ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ และที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง

4.     ประสานงานกับผู้จัดการโครงการที่เกี่ยวข้อง, ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและบุคลากรของภาคเอกชน

5.     เข้าร่วมการประชุม EIA Technical Review Committee

6.     ทบทวนเอกสารประกอบการส่งออก

7.     สามารถเดินทางไปทำงานภาคสนามได้ในประเทศและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางครั้งในช่วงสุดสัปดาห์


รูปแบบงาน                   

งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน 9.00 น. -18.00 น.

เว้นวันหยุดเสาร์, อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์


ค่าตอบแทน                  

เงินเดือนตามตกลง (บาท)


สวัสดิการพนักงาน         

มีประกันสังคม

เบี้ยเลี้ยงค่าออกภาคสนาม

ที่อยู่                             

เลขที่ 2 อาคาร เค.ซี.ซี. KCC Building ชั้น 5 ซอยสีลม 9 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500ประเทศไทย

ขั้นตอนการสมัคร           

สามารถส่งเอกสารการสมัครงานได้ที่

ติดต่อ: ฝ่ายบุคคล

Email: watcharaphon_p@iem-thai.com

หรือ https://www.iem-global.com/careers


เกี่ยวกับไออีเอ็ม

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด (ไออีเอ็ม) ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ เราเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยยินดีจัดบริการให้กับท่านทั้งในภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไร ทั่วทวีปเอเชียและภาคตะวันออกกลาง

ไออีเอ็ม ประกอบด้วยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เขตสีลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำประเทศไทย

ไออีเอ็ม มีสำนักงานในประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เวียดนาม และประเทศไทย เพื่อให้บริการตรงตามความต้องการของท่านในพื้นที่เหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ไออีเอ็ม เรามุ่งมั่นใน ทุ่มเท เพื่อสร้างคุณค่าและการบริการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน ตามแนวทางที่ตรงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน​


www.iem-global.com

bottom of page